Import bodov z Pisomka.sk do portálu Educlio

Súčasťou portálu Pisomka.sk je aj samostatný portál Educlio, o ktorom sa zmieňujeme napríklad v článku Educlio – zápisník a zároveň dialóg učiteľa so žiakmi. Teraz sa dozviete niečo o prepojení portálov prostredníctvom funkcie Importovať body. Táto funkcia sa nachádza v portáli Educlio, kde stlačením jediného tlačidla môžete naraz celej triede zapísať body z písomky do hodnotenia v Educliu. (viac…)

Educlio vie, že nie je dvojka ako dvojka

A podľa toho Vám aj neustále aktualizuje klasifikáciu žiakov. Vo výslednej známke zohľadňuje mieru úspešnosti žiaka v jednotlivých písomkách, aj vedľajšie aktivity žiaka. Hodnotenie v Educliu nie je iba obyčajný výpočet priemeru známok z písomiek. Tiež to nie je subjektívne priradenie známky napríklad podľa toho, kto na hodine viac, či menej vyrušoval. Educlio berie do úvahy všetky body zo všetkých písomiek žiaka a tiež vedľajšie body za aktivitu mimo písomiek. (viac…)

Educlio – zápisník a zároveň dialóg učiteľa so žiakmi

Portál Educlio Vám to prepočíta Body z písomiek Vám zráta na stotiny presne a študentovi určí známku podľa získaného počtu percent Educlio je portál, na ktorom si môžete priebežne ukladať celé hodnotenie všetkých žiakov svojich tried. A nielen to. Môžete v ňom zdieľať študijné materiály určené žiakom, aktuality, obrázky a videá, plánovať písomky s presným termínom a dopredu známym obsahom a komunikovať so žiakmi. A to všetko úplne zadarmo. (viac…)